خوش آمدید

به دانشکدۀ عالی علوم آموزشی، دانشگاه لندن (IOE) خوش آمدید
دانشکدۀ عالی علوم آموزشی لندن، دانشکدۀ پیشرو بریتانیا در حوزۀ آموزش و رشتههای مرتبط با آن است. ما مؤسسۀ تخصصی آموزش دانشگاه لندن هستیم و تعهد ما انجام پژوهش و آموزش به بهترین شکل ممکن است.

برتریهای دانشکدۀ عالی علوم آموزشی
- کیفیت برتر دانشگاهی
بر اساس آخرین ارزیابیها، دانشکدۀ عالی علوم آموزشی، رتبه اول را در بین دانشگاههای بریتانیا در حوزۀ پژوهش آموزش دارد. پژوهشهای انجام شده در دانشکدۀ ما برای سیاستها و طرحهای دولتها، وزارتخانه‌ها، مدارس، دانشگاهها و سازمانهای مرتبط در سراسر دنیا اهمیتی حیاتی دارند. دستاوردهای این پژوهشها همچنین به طور مستمر برای بهتر کردن برنامههای آموزشی دانشکده به کار برده میشوند.

- اعتبار جهانی
کیفیت دانشکدۀ ما شهرت و اعتباری جهانی دارد. این جایگاه در رتبه‌بندی دانشگاهی کیو.اس سال 2013 دیده می‌شود که ما را جایگاه هفتم جهان و سوم در اروپا در حوزۀ آموزش قرار می‌دهد. این امر به ما امکان داده است که اساتید نامدار جهان را که در دانشکدۀ ما تدریس می‌کنند، به این مجموعه جذب کنیم.

- مکان بینظیر
دانشکدۀ عالی علوم آموزشی در قلب لندن واقع شده است و دانشجویان ما از موقعیتی بینظیر در یکی از بهترین شهرهای دانشگاهی دنیا بهرهمند هستند. مکان دانشکده در محلۀ مشهور بلومزبری واقع شده است؛ محلهای با شهرتی ادبی که با فاصلۀ کمی از موزۀ بریتانیا و کتابخانۀ بریتانیا واقع شده است. ناحیۀ وست اند لندن و رجنتز پارک هم با پای پیاده قابل دسترسی هستند. موقعیت مکانی دانشکده به گونهای است که سفر شهری داخل لندن، سفر به سایر نقاط کشور و همچنین سفر به اروپا به آسانی ممکن است.

- زندگی دانشجویی بیهمتا
دانشکدۀ عالی علوم آموزشی لندن با فراهم کردن شرایط یک زندگی دانشجویی بیهمتا، به عنوان بهترین دانشگاه بریتانیا از لحاظ رضایت دانشجویی رتبهبندی شده است. امکانات ما در محوطۀ پردیس (از جمله بزرگترین کتابخانۀ اروپا در حوزۀ آموزش)، کیفیت آموزش، نرخ بالای کاریابی دانشآموختگان و حس در میان آشنایان بودن از دلایلی است که این دانشکده را برای دانشجویان بینظیر میکند.

- دانشآموختگان موفق 
دانشآموختگان دانشکدۀ ما در سطوح بالای سازمانهای مهم بیش از ۱۰۰ کشور دنیا مشغول به کار میشوند. برخی از دانشجویان سابق دانشکده هماکنون در مناسبی مانند وزارت و ریاست مراکز آموزشی و مشاوره و برنامهریزی شاغل هستند و جوایز مختلفی را در مسابقات بینالمللی کسب کردهاند. با ۹۳ درصد نرخ اشتغال، میزان کاریابی دانشآموختگان ما بالاترین در بین دانشگاههای بریتانیاست.

- برنامههای ارائه شده
شمار و تنوع برنامههایی که دانشکدۀ عالی علوم آموزشی دانشگاه لندن در حوزۀ آموزش و بخشهای مرتبط با آن ارائه میکند، بیش از هر دانشگاه دیگری در بریتانیاست.

اخیرا ما دو رشته تماموقت در سطح کارشناسی را به رشتههای خود اضافه کردهایم: کارشناسی مطالعات آموزشی و کارشناسی روانشناسی و آموزش.

دانشجویان و پیشگامان آموزش و علوم اجتماعی میتوانند از بین ۶۰ رشته کارشناسی ارشدی که در دانشکدۀ ما ارائه میشود، رشتۀ دلخواه خود را انتخاب کنند. رشتههای کارشناسی ارشدی که ما ارائه میکنیم شامل موارد زیر است:
- کارشناسی ارشد مطالعات تطبیقی آموزش
- کارشناسی ارشد طراحی متون درسی، روشهای آموزش و ارزیابی
- کارشناسی ارشد آموزش و توسعۀ بین المللی
- کارشناسی ارشد یادگیری مادامالعمر
- کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
- کارشناسی ارشد آموزش گروههای خاص و آموزش فراگیر
- کارشناسی ارشد تیسول (آموزش زبان انگلیسی به گویشوران سایر زبانها)
- کارشناسی ارشد رهبری آموزشی
- کارشناسی ارشد مدیریت آموزش عالی

دانشکدۀ عالی علوم آموزشی بزرگترین موسسۀ آموزشی بریتانیا در مقطع دکتراست و از نظر کیفیت آموزش و گستردگی حوزههای مورد پژوهش، دارای شهرتی بین المللی است. دانشکده عالی علوم آموزشی دانشگاه لندن همچنین از طریق زیرمجموعه‌های خود از قبیل لابراتوار دانش لندن و پژوهشکده فراگیری و موقعیتهای زندگی در اقتصادها و جوامع دانش محور، با دیگر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقی و سیاستگذاری همکاری می‌کند. بخش دکترای دانشکده دارای محیطی شاداب و مناسب برای پژوهش است تا دانشجویان بتوانند تحقیقاتی با کیفیت و موفق انجام دهند.

برنامههایی که در مقطع دکترای دانشکده ارائه میشوند، عبارتند از:
- دورۀ پیش دکتری و دکتری در
هنر و علوم انسانی
آموزش
آموزش علوم اجتماعی
 
- دکترای تخصصی میان- رشته‌ای
- دورۀ اد.دی (EdD) و دکترای آموزش
- دورۀ کارشناسی ارشد تحقیق به عنوان دورۀ پیش دکتری در حوزۀ آموزش و علوم اجتماعی

دورههای حرفهای
دانشکدۀ عالی علوم آموزشی دورههای آموزشی حرفهای را برای تعلیم طیف گستردهای از افراد فعال در حوزۀ آموزش طراحی و ارائه میکند. ما دورههایی در رهبری آموزش؛ سیاستهای آموزش عالی؛ مدیریت آموزش عالی؛ آموزش زبان انگلیسی؛ طراحی متون درسی؛ شیوههای تدریس وارزیابی؛ تدریس و یادگیری در آموزش عالی، تدریس جغرافیا و موارد دیگر طراحی و ارائه میکنیم.

دورهها ممکن است اعتبارسنجی شوند یا نشوند، ممکن است دورههایی باشند که هماکنون وجود دارند یا اینکه دورههایی باشند که باید متناسب با نیاز تغییر کنند؛ همچنین این دورهها ممکن است در محل دانشکده برگزار شوند یا در موسسۀ میزبان در هر جای دنیا واقع شده باشد.

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

مشاوره (آموزشی؛ برنامه‌ریزی و مدیریتی)
با توجه به اینکه بیشترین متخصصان حوزۀ آموزش بریتانیا در دانشکدۀ ما مشغول هستند، ما امکانات و توانایی ارائه خدمات مبتنی بر تحقیق، خدماتی عملی و منعطف را داریم؛ خدماتی که راهحل هایی متناسب با نیاز شما به دست میدهند. این خدمات مشاورهای ممکن است یک روزه باشند یا چند ماهه و دارای یک مشاور باشند یا یک تیم مشاورهای.

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد خدمات مشاورهای دانشکده به اینجا مراجعه کنید.

راههای تماس با ما

ایمیل
توییتر
فلیکر
تلفن تماس
با ما در کشور خود دیدار کنید